Ngành khoa học xã hội & hành vi

wdt_ID Mã ngành Tên ngành học Nhóm ngành học Lĩnh vực Cấp
1 7310101 Kinh tế Kinh tế học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
2 7310102 Kinh tế chính trị Kinh tế học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
3 7310104 Kinh tế đầu tư Kinh tế học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
4 7310105 Kinh tế phát triển Kinh tế học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
5 7310106 Kinh tế quốc tế Kinh tế học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
6 7310107 Thống kê kinh tế Kinh tế học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
7 7310108 Toán kinh tế Kinh tế học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
8 7310109 Kinh tế số Kinh tế học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
9 7310201 Chính trị học Khoa học chính trị Khoa học xã hội và hành vi Đại học
10 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước Khoa học chính trị Khoa học xã hội và hành vi Đại học
11 7310205 Quản lý nhà nước Khoa học chính trị Khoa học xã hội và hành vi Đại học
12 7310206 Quan hệ quốc tế Khoa học chính trị Khoa học xã hội và hành vi Đại học
13 7310301 Xã hội học Xã hội học và Nhân học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
14 7310302 Nhân học Xã hội học và Nhân học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
15 7310401 Tâm lý học Tâm lý học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
16 7310403 Tâm lý học giáo dục Tâm lý học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
17 7310501 Địa lý học Địa lý học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
18 7310601 Quốc tế học Khu vực học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
19 7310602 Châu Á học Khu vực học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
20 7310607 Thái Bình Dương học Khu vực học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
21 7310608 Đông phương học Khu vực học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
22 7310612 Trung Quốc học Khu vực học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
23 7310613 Nhật Bản học Khu vực học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
24 7310614 Hàn Quốc học Khu vực học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
25 7310620 Đông Nam Á học Khu vực học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
26 7310630 Việt Nam học Khu vực học Khoa học xã hội và hành vi Đại học
27 6310301 Giáo dục đồng đẳng Xã hội học và nhân học Khoa học xã hội và hành vi Cao đẳng
28 5310301 Giáo dục đồng đẳng Xã hội học và nhân học Khoa học xã hội và hành vi Trung cấp