Ngành Báo Chí Và Truyền Thông

wdt_ID Mã ngành Tên ngành học Nhóm ngành học Lĩnh vực Cấp
1 7320101 Báo chí Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Đại học
2 7320104 Truyền thông đa phương tiện Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Đại học
3 7320105 Truyền thông đại chúng Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Đại học
4 7320106 Công nghệ truyền thông Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Đại học
5 7320107 Truyền thông quốc tế Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Đại học
6 7320108 Quan hệ công chúng Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Đại học
7 7320201 Thông tin - Thư viện Thông tin - Thư viện Báo chí và thông tin Đại học
8 7320205 Quản lý thông tin Thông tin - Thư viện Báo chí và thông tin Đại học
9 7320303 Lưu trữ học Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng Báo chí và thông tin Đại học
10 7320305 Bảo tàng học Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng Báo chí và thông tin Đại học
11 7320401 Xuất bản Xuất bản - Phát hành Báo chí và thông tin Đại học
12 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm Xuất bản - Phát hành Báo chí và thông tin Đại học
13 6320101 Phóng viên, biên tập đài cơ sở Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Cao đẳng
14 6320103 Báo chí Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Cao đẳng
15 6320104 Công nghệ phát thanh - truyền hình Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Cao đẳng
16 6320105 Công nghệ truyền thông Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Cao đẳng
17 6320106 Truyền thông đa phương tiện Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Cao đẳng
18 6320108 Quan hệ công chúng Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Cao đẳng
19 6320201 Hệ thống thông tin Thông tin - Thư viện Báo chí và thông tin Cao đẳng
20 6320202 Hệ thống thông tin quản lý Thông tin - Thư viện Báo chí và thông tin Cao đẳng
21 6320205 Thư viện Thông tin - Thư viện Báo chí và thông tin Cao đẳng
22 6320206 Khoa học thư viện Thông tin - Thư viện Báo chí và thông tin Cao đẳng
23 6320208 Thư viện - Thông tin Thông tin - Thư viện Báo chí và thông tin Cao đẳng
24 6320209 Công nghệ thiết bị trường học Thông tin - Thư viện Báo chí và thông tin Cao đẳng
25 6320301 Văn thư hành chính Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng Báo chí và thông tin Cao đẳng
26 6320302 Văn thư - lưu trữ Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng Báo chí và thông tin Cao đẳng
27 6320303 Lưu trữ Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng Báo chí và thông tin Cao đẳng
28 6320304 Thư ký Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng Báo chí và thông tin Cao đẳng
29 6320306 Thư ký văn phòng Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng Báo chí và thông tin Cao đẳng
30 6320307 Bảo tàng Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng Báo chí và thông tin Cao đẳng
31 6320401 Thiết kế, chế bản xuất bản phẩm Xuất bản - Phát hành Báo chí và thông tin Cao đẳng
32 6320402 Biên tập xuất bản phẩm Xuất bản - Phát hành Báo chí và thông tin Cao đẳng
33 6320403 Phát hành xuất bản phẩm Xuất bản - Phát hành Báo chí và thông tin Cao đẳng
34 5320101 Phóng viên, biên tập đài cơ sở Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Trung cấp
35 5320102 Phóng viên, biên tập Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Trung cấp
36 5320103 Báo chí Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Trung cấp
37 5320104 Công nghệ phát thanh - truyền hình Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Trung cấp
38 5320105 Công nghệ truyền thông Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Trung cấp
39 5320106 Truyền thông đa phương tiện Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Trung cấp
40 5320107 Tổ chức sự kiện Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Trung cấp
41 5320108 Quan hệ công chúng Báo chí và truyền thông Báo chí và thông tin Trung cấp
42 5320201 Hệ thống thông tin văn phòng Thông tin - Thư viện Báo chí và thông tin Trung cấp
43 5320202 Hệ thống thông tin quản lý Thông tin - Thư viện Báo chí và thông tin Trung cấp
44 5320203 Lưu trữ và quản lý thông tin Thông tin - Thư viện Báo chí và thông tin Trung cấp
45 5320204 Thông tin đối ngoại Thông tin - Thư viện Báo chí và thông tin Trung cấp
46 5320205 Thư viện Thông tin - Thư viện Báo chí và thông tin Trung cấp
47 5320207 Thư viện - Thiết bị trường học Thông tin - Thư viện Báo chí và thông tin Trung cấp
48 5320301 Văn thư hành chính Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng Báo chí và thông tin Trung cấp
49 5320302 Văn thư - lưu trữ Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng Báo chí và thông tin Trung cấp
50 5320303 Lưu trữ Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng Báo chí và thông tin Trung cấp
51 5320304 Thư ký Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng Báo chí và thông tin Trung cấp
52 5320305 Hành chính văn phòng Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng Báo chí và thông tin Trung cấp
53 5320306 Thư ký văn phòng Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng Báo chí và thông tin Trung cấp
54 5320307 Bảo tàng Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng Báo chí và thông tin Trung cấp
55 5320308 Bảo tồn và khai thác di tích, di sản lịch sử - văn hóa Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng Báo chí và thông tin Trung cấp
56 5320401 Thiết kế, chế bản Xuất bản - Phát hành Báo chí và thông tin Trung cấp
57 5320402 Xuất bản Xuất bản - Phát hành Báo chí và thông tin Trung cấp
58 5320403 Phát hành xuất bản phẩm Xuất bản - Phát hành Báo chí và thông tin Trung cấp
59 5320404 Quản lý xuất bản phẩm Xuất bản - Phát hành Báo chí và thông tin Trung cấp